Algemene voorwaarden particulier bloemenabonnement

Toepassing
Op alle aanbiedingen en bestellingen m.b.t. particuliere bloemenabonnementen zijn de nu volgende voorwaarden van toepassing. Onze voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en te raadplegen op onze website

Op verzoek sturen wij u een exemplaar toe.  
 
Privacy

Flowers by Ann respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die ons door de gebruiker wordt verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. 

Flowers by Ann gebruikt uw gegevens uitsluitend voor het uitvoeren van uw order. Uw gegevens worden niet aan derden verkocht. 

U ontvangt door het achterlaten van uw gegevens geen reclame bezorgd per post, e-mail of telefoon. 

 
 Bestellingen

Bestellingen m.b.t. particuliere bloemenabonnement kunnen uitsluitend worden gedaan voor bezorging tot max 110 km vanaf Anerveen. Hier zullen 0.28 cent reiskosten voor berekend worden. 

Indien bestellingen niet gegarandeerd kunnen worden, zullen wij u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. 

Fouten in bezorgingsgegevens, zijn op risico van de klant. Dit geldt ook voor de eventuele vertraging in de bezorging als gevolg van foute adressering. 

Het annuleren van een bestelling dient tenminste 48 uur voor de bezorgdatum bij ons bekend te zijn. Flowers by Ann zal in dat geval het aankoopbedrag (minus evt. gemaakte kosten) terugboeken/verrekenen.

Als gevolg van seizoenswisselingen en het aanbod van bloemen zijn afwijkingen in een besteld boeket mogelijk. 

Bestellingen zijn door de klant te allen tijden direct te wijzigen of opzegbaar. Dit dient de besteller/klant telefonisch of per email door te geven.

 
 Prijzen

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

Voor particuliere bloemenabonnementen brengen wij geen administratiekosten in rekening.

Alle bedragen worden in euro's weergegeven. 

 
 Betaling

De betaling van het abonnement  geschiedt op rekening elke maand. De klant/besteller ontvangt hiervoor vooraf een maandelijkse factuur (pdf bestand) per email. In de webshop dient per ideal betaald te worden.

Bestellers die woonachtig zijn buiten het bezorggebied en een bloemen-abonnement cadeau geven ontvangen vooraf een factuur en betalen vooraf.

De betaling dient te geschieden binnen de, op de factuur vermelde, betalingstermijn van 7 dagen.

 
 Levering

Levering geschiedt op alle dagen van de week, met uitzondering van zon- en (Nederlandse)feestdagen. 

Leveringstijdstippen worden niet gegarandeerd. U kunt wel uw voorkeur aangeven. 

Bij afwezigheid van de geadresseerde worden de bloemen opnieuw aaangeboden dpor dhl

Gedurende vakantieperiode waarbij wij gesloten zijn kan ik het bloemenabonnement tijdelijk opschorten. Dit is uiteraard ook mogelijk voor de klant/besteller.

 
Overmacht

Wanneer door overmacht niet bezorgd kan worden, zullen wij u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. 

Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken waarop geen invloed kan worden uitgeoefend. Bijvoorbeeld: werkstakingen, demonstraties, (slecht)weersinvloeden, maatregelen genomen door overheidsinstanties ... etc ... etc ... 

Wij kunnen in geval van overmacht -na overleg met de opdrachtgever- de overeenkomst opzeggen dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmachtssituatie ophoudt te bestaan. 

 
 Garantie

Elke aanspraak op garantie komt te vervallen indien de ontvanger de verzorgingstips niet in acht heeft genomen of als de bezorging van het product vertraging heeft opgelopen doordat de ontvanger niet thuis was. 

Indien de ontvanger en/of klant eventueel aanspraak wil maken op garantie dient de ontvanger en/of klant ons binnen 2 dagen hiervan schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te stellen. 

 
Aansprakelijkheid
Mocht er tijdens transport breuk, beschadiging of vermissing optreden, dan wordt er overlegd , maar geen kosten gecrediteerd eventueel een nieuw product aangeboden

De klant dient er zorg voor te dragen dat het zijden bloemstuk  compleet blijft en niet beschadigd wordt. Is dit wel het geval dan zal het hele  boeket incl vaas in rekening gebracht worden bij de klant. Dit geldt ook voor vervreemding of diefstal. Blijkt bij de wisselservice dat het boeket niet compleet is of beschadigd / stuk of gestolen dan zijn de totale kosten van het boeket incl vaas voor de klant. Deze dienen binnen 7 werkdagen voldaan te worden aan Flowers  by Ann. Zoniet kunnen wij  juridische stappen ondernemen.

Retour

Let op: Omdat elk boeket custom made is kunnen deze niet retour. 
Het is niet gebruikelijk vazen/hardware retour te sturen ivm de kwetsbaarheid van het product.Bij twijfel om te bestellen adviseer ik een afspraak te maken in het atelier om het product te komen bekijken.

Alle items worden zorgvuldig gecontroleerd voordat deze verstuurd worden. Graag binnen 2 dagen na ontvangst melden wanneer een product beschadigd is aangekomen.Dan stel ik de vervoerder dhl hiervan op de hoogte 

 

Diversen
Op alle rechten, verplichtingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.